Logo

Identifikace železničních osobních vozů

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-04-13

Revize textu stránky "Identifikace železničních osobních vozů". Hlavní změnou je novelizace normy TNŽ 28 0080 (nově PN 28 0080) a aktualizace rozhodnutí komise Evropské unie. Předešlou verzi stránky o identifikaci železničních osobních vozů si pro srovnání můžete zobrazit pomocí odkazu umístěného úplně dole nebo na tomto odkazu.

2014-05-25

U 5.–8. číslice upraveny řady Bmz234 (Bmee234) a Bmz (Bmee235) na Bmz234. Doplněno použití 5.–8. číslice pro řadu Bmz235 a Bcmz834.

2014-08-17

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bak650 a Ddax784. U 7.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu SR809. Doplněno použití 5.–8. číslice pro řady Bmz235, Bcmz834, Afmpz890, Bmpz891, ARbmpz892 a Bmpz893.

2014-10-05

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bmee248.

2014-12-28

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu ABmz 61 81 30-90, Bmz 61 81 20-91 a WRmz 61 81 88-90.

2015-01-18

U 5.–8. číslice doplněny u řad ABmz346 61 81 30-90, Bmz229 61 81 20-91 a WRmz817 61 81 88-90 doplňkové číslice.

2015-02-08

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bdtee276, u 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bg260, u 7.–8. číslice změněno použití pro řadu SR850.

2015-08-16

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bdpee231.

2015-09-06

Dnem 20. 7. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení komise EU 2015/995. U 5.–6. číslice došlo u doposud vyhrazeného kódu 76 k doplnění jeho významu.

2015-10-04

U 7.–8. číslice vypuštěno použití pro interval 20-41 řady B250.

2016-02-28

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řady Bhmpz228 a vypuštěno použití pro řadu Bt277, Bn751, WR810. U 7.–8. číslice vypuštěno použití pro interval 88-80 řady WR851.

2016-03-13

Provedena revize textové části a úprava údajů podle změny č. 1 normy PN 28 0080 účinné od 1. 12. 2015.

2016-04-10

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bdmpz227.

2016-05-15

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bmz230.

2016-06-24

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu B251.

2016-09-18

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řady A151, Bp282, BDdtx764 a WLABee824.

2016-10-16

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bdmteeo296.

2016-12-11

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu ABfhpvee395.

2017-01-22

U 7.–8. číslice vypuštěno použití pro interval 29-41 řady B255, u 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu WLAB821 a Bc842.

2017-02-05

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řady Amz138, Bmz225 a Bmz226.

2017-07-09

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu Bee240.

2017-09-24

U 5.–6. číslice doplněno použití pro interval 29-91 řady Bmz229, u 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu Btk662.

2018-08-05

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu BRn790 a Bcm841.

2018-11-11

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu ARmpee829 a vypuštěno použití pro řadu Btx761.

2019-09-15

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řady Bdmz223, Bdmtee267 a vypuštěno použití pro řady Aee142 a Bmz230. U 7.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bmz226 (nové označení).

2020-02-09

Provedena revize textové části, doplnění legislativních dokumentů EU. U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bmz224.

2020-08-16

U 5.–6. číslice vypuštěno použití pro interval 20-91 řady Bmz229, u 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu WRmee816. U 7.–8. číslice změněno použití pro řadu Bmz232 (nové označení 21-91).

2020-10-11

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Ampz894, Bmpz895, Bdmpz896 a Bbmpz897 a vypuštěno použití pro řadu Bdt252 a B255. U 7.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bcmz834 (nové označení).

2020-10-25

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řadu Dadk651 a WR851.

2021-04-18

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu Bdmtee268, Bdmteeo297, Bdmteeo298 a ABfbdmteeo396.

2021-05-02

U 7.–8. číslice vypuštěno použití pro interval 21-90 řady Bmz226.

2021-12-12

U 5.–8. číslice doplněno použití pro řadu B209 a vypuštěno použití pro řadu Bmz225.

2022-04-18

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řady B250, Bt278, D950 a Ds Post953.

2022-04-18

U 5.–8. číslice vypuštěno použití pro řady Bfbdtanx792.

ozn-pu02

1. Úvodem

Každý osobní železniční vůz má své jedinečné označení, jinak též řečeno identifikaci. Identifikace vozu se skládá z vyznačení v které zemi je vozidlo registrováno, kdo je jeho provozovatel, dále z 12místného číselného označení a z písmenného označení řady vozu. Z písmenného označení lze vyčíst na první pohled základní charakteristiku vozu (např. vůz k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed vozu). V číselném označení je zakódována další část informací o voze (bližší technické vlastnosti apod.). Jedná se o zajímavou oblast, která v posledních letech prošla legislativními úpravami. Lze říci, že označování vozů je v současné době ještě "živé", pracuje se na finalizaci úprav označení vozů.

 

Poznámka 1: pro účely dalšího textu je pod pojmem osobní vůz myšlen tažený železniční vůz pro přepravu cestujících, tzn. vůz osobní klasické stavby (např. AB350), přípojný (např. Bmx765), vložený (např. 060) a řídicí (např. Bfhpvee295). Je-li potřeba odlišit přípojné, vložené a řídicí vozy od vozů osobních klasické stavby, je to v textu výslovně uvedeno.

1. 1. Předpisy Českých drah, a.s., řešící identifikaci osobních vozů

V prostředí Českých drah, a.s., je označování osobních vozů rozpracováno:

Pro úplnost doplňuji, že ještě existoval předpis ČD D 21 "Předpis pro zabezpečení vlakové dopravy osobními vozy", který řešil označování osobních vozů. Jeho poslední verze platila od 28. září 1997, předpis byl před několika lety zrušen.

 

ozn-pu04

2. Legislativa UIC

2. 1. Vyhláška UIC 438-1 (ve znění 3. změny účinné od 1. 1. 2004)

Označování osobních vozů klasické stavby se řídí vyhláškou UIC 438-1 "Marquage d´identification du matériel remorqué à voyageurs" (Identifikační označení vozidel pro přepravu cestujících), poslední 3. vydání vešlo v účinnost 1. ledna 2004.
Tuto vyhlášku - rovněž na mezinárodní úrovni - rozpracovává dokument "Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní přepravě RIC" (v originále "Accord sur l´échange et l´emploi des voitures en trafic international"). Úmluva RIC platí od 1. ledna 2001 a nahradila předchozí úmluvu z 1. ledna 1990; český překlad vyšel jako služební rukověť ČD SR 90 (K). K 1. 4. 2012 vyšla změna č. 1 této služební rukověti, v rámci které se změnilo označení dokumentu z "ČD SR 90 (K)" na "Úmluva RIC".

 

3. vydání vyhlášky UIC 438-1 přineslo tyto zásadní změny:

2. 2. Vyhláška UIC 438-3 (ve znění 3. změny účinné od 1. 6. 1984)

Označování přípojných, vložených a řídicích vozů se řídí vyhláškou UIC 438-3 "Marquage d´identification du matériel moteur" (Identifikační označení hnacích vozidel), poslední 3. vydání vešlo v účinnost 1. června 1984.

 

ozn-pu01

3. Legislativa EU

Legislativa Evropské unie se odvíjí ze základní myšlenky interoperability evropského železničního systému. Pod pojmem interoperabilita rozumíme zabezpečení základních technických a provozních podmínek na síti drah s cílem zajistit podmínky pro bezpečnou a nepřerušenou jízdu drážních vozidel vysokorychlostního a konvenčního železničního systému.

 

Interoperabilitu ošetřují směrnice EU. Tyto směrnice rozdělují železnici do řady podsystémů zahrnujících infrastrukturu i dopravu. Pro každý podsystém se stanovují základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a pro jednotlivé součásti podsystémů se zpracovávají technické specifikace pro interoperabilitu, pro něž se užívá zkratka TSI. Identifikace železničních vozidel spadá do TSI podsystému provoz a řízení dopravy. V současné době se pro TSI tohoto podsystému používá zkratka CR OPE TSI (CR = konvenční železnice, OPE = Provoz a řízení dopravy).

3. 1. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2006/920/ES (účinné od 14. 2. 2007 do 31. 12. 2011)

První pravidla pro identifikaci vozidel dle TSI stanovilo "Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému" číslo 2006/920/ES a stalo se účinným dnem 14. 2. 2007. Základní rysy tohoto rozhodnutí:

Rozhodnutí 2006/920/ES bylo zrušeno ke dni 31. 12. 2011 a nahrazeno Rozhodnutím 2011/314/EU.

3. 2. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2007/756/ES (účinné od 9. 11. 2007; dnem 16. 6. 2021 bude zrušeno)

V "Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES" číslo 2007/756/ES účinném od 9. 11. 2007 se členským státům předepisuje přidělení identifikačního kódu každému vozidlu uvedeného do provozu s tím, že tento kód má být zapsán do celostátního registru vozidel (NVR). Členským státům se tedy předepisuje zřízení NVR s napojením na virtuální registr vozidel (VVR) spravovaný agenturou ERA. Pravidla pro označování vozidel v příloze P k Rozhodnutí 2006/920/ES stanoví ERA. V příloze k Rozhodnutí 2007/756/ES je pak uveden návrh jak by měla registrace vypadat.

 

Vlastní text Rozhodnutí 2007/756/ES je stále účinný s tím, že Rozhodnutím (EU) 2018/1614 bude Rozhodnutí 2007/756/ES zrušeno dnem 16. 6. 2021. K 1. 1. 2014 byla vydána Rozhodnutím 2012/757/EU změna (doplnění článku 1a o zařazení Dodatku 6). Příloha k Rozhodnutí 2007/756/ES však byla k 9. 2. 2011 nahrazena novým zněním uvedeným v Rozhodnutí 2011/107/EU.

3. 3. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/107/ES (účinné od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2011)

Dne 23. 1. 2009 bylo vydáno "Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému" číslo 2009/107/ES s účinností od 1. 7. 2009. Popudem pro jeho vydání se stalo doporučení ERA označené ERA/REC/INT/03-2008 týkající se označování nákladních vozů. Změna se tedy označování osobních vozů netýkala.

 

Poněvadž účinnost Rozhodnutí 2006/920/ES byla ukončena ke dni 31. 12. 2011, skončila ke stejnému datu v oblasti identifikace osobních vozů účinnost změny uvedené v Rozhodnutí 2009/107/ES.

3. 4. Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2010/640/EU (účinné od 25. 10. 2010 do 31. 12. 2011)

Další změna do Rozhodnutí 2006/920/ES byla publikována 21. 10. 2010 v "Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚Provoz a řízení dopravy‘ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému" číslo 2010/640/EU s účinností od 25. 10. 2010. Za vydáním tohoto materiálu stálo mimo jiné opět doporučení ERA označené ERA/REC/2009-03/INT revidující přílohu P.

 

Rozhodnutí 2010/640/EU změnilo v oblasti identifikace vozidel původní Rozhodnutí 2006/920/ES tak, že správu příloh P.9 až P.13 (u osobních vozů význam písmen a dále význam 5. až 8. číslice) předala na Evropskou železniční agenturu ERA. Znění příloh P.1 až P.13 (příloha P.14 byla zrušena) je uvedeno nově, avšak až s účinností od 1. 1. 2014.

 

Účinnost změny uvedené v Rozhodnutí 2010/640/EU byla v oblasti identifikace osobních vozů ukončena dnem 31. 12. 2011, neboť tímto dnem skončila účinnost Rozhodnutí 2006/920/ES.

3. 5. Rozhodnutí Evropské komise 2011/107/EU (účinné od 10. 2. 2011)

V "Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel" číslo 2011/107/EU účinném od 10. 2. 2011 se nahradila příloha k Rozhodnutí 2007/756/ES novým zněním.

 

Další (drobná) změna nastala 21. 2. 2013 Nařízením Evropské komise 519/2013 (neuvádím jej), která reagovala na přistoupení Chorvatska do EU a v Dodatku 2 byl pro jeho NVR přidělen kód HR. Rozhodnutí 2007/756/ES opravené ve znění Rozhodnutí 2011/107/EU a nařízení 519/2013 je zde. K 1. 1. 2014 přibyl Rozhodnutím 2012/757/EU do přílohy Dodatek 6 (je uveden v Rozhodnutí 2012/757/EU).

3. 6. Rozhodnutí Evropské komise 2011/314/EU (účinné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013)

ERA doporučila další změny, které vedly k nahrazení Rozhodnutí 2006/920/ES novým zněním. Stalo se tak 12. 5. 2011 vydáním "Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚provoz a řízení dopravy‘ transevropského konvenčního železničního systému" číslo 2011/314/EU s účinností od 1. 1. 2012.

 

Ve smyslu již dříve přijatého opatření, kdy ERA má od 1. 1. 2014 spravovat přílohy P.9 až P.13, obsahuje Rozhodnutí 2011/314/EU nově Dodatek P (do této doby se Dodatek nazýval Přílohou) s částmi 1 až 14 platný v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 a Dodatek Pa, který se měl použít od 1. 1. 2014. Znamená to tedy, že význam písmen a číslic se do konce roku 2013 dá plně dohledat v Rozhodnutí 2011/314/EU, zatímco od 1. 1. 2014 se v tomto rozhodnutí už dohledá jen část údajů a část údajů by měla poskytnout webová stránka ERA.

 

Drobná změna nemající na identifikaci vozidel vliv nastala Rozhodnutím 2012/464/EU (znění zde neuvádím) ze dne 23. 7. 2012 účinným od 24. 1. 2013, měnil se Dodatek A "Provozní pravidla ERTMS".

 

Rozhodnutí 2011/314/EU bylo zrušeno ke dni 31. 12. 2013 a nahrazeno Rozhodnutím 2012/757/EU.

3. 7. Rozhodnutí Evropské komise 2012/757/EU (účinné od 1. 1. 2014; dnem 16. 6. 2021 bude zrušeno)

Rozhodnutí 2011/314/EU bylo nahrazeno dokumentem "Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚provoz a řízení dopravy‘ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES" číslo 2012/757/EU s účinností od 1. 1. 2014.

 

Důvod vydání nového rozhodnutí lze spatřovat v nové působnosti agentury ERA i pro vysokorychlostní železniční systém, který byl do té doby řešen jinými TSI. Sloučení těchto dvou TSI doporučila ERA již v roce 2011. Dále je v článku 6 uvedena povinnost agentury ERA zveřejnit na svých internetových stránkách seznamy kódů uvedených v částech 9 až 13 Dodatku 6 přílohy Rozhodnutí 2007/756/ES. Tento nový dodatek je součástí Rozhodnutí 2012/757/EU (strana L 345/68 až L 345/76).

 

Dodatek P (strana L 345/60 a L 345/61) se smrskl pouze na několik základních údajů o způsobu označení vozidel. Struktura identifikace vozidla přešla do Dodatku 6 k příloze Rozhodnutí 2007/756/ES.

 

Pro úplnost doplňuji, že Rozhodnutí 2012/757/EU bylo změněno jednak k 1. 1. 2014 Rozhodnutím 2013/710/EU ze dne 2. 12. 2013, což se ale identifikace vozidla netýká a dále opravou vydanou 4. 4. 2014, v které se u Švédska opravuje zkratka země z "SE" na "S". Ve výše uvedeném odkazu na soubor s Rozhodnutím 2012/757/EU však tyto změny ještě zapracovány nejsou.

3. 8. Nařízení Evropské komise (EU) 2015/995 (účinné od 1. 7. 2015)

Dne 8. 6. 2015 vydala Komise EU "Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚provoz a řízení dopravy‘ železničního systému v Evropské unii" číslo EU 2015/995, kterým se mění Rozhodnutí 2012/757/EU s platností od 20. 7. 2015. Zásady označování vozidel zůstávají stejné, v této oblasti pouze došlo k přeznačení Dodatku P, v kterém jsou zásady uvedeny, na Dodatek H (strany L 165/62 až L 165/64).

3. 9. Rozhodnutí Evropské komise (EU) 2018/1614 (účinné od 20. 11. 2018)

V říjnu 2018 bylo uveřejněno "Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES" číslo (EU) 2018/1614, které upravuje registraci vozidel. Do 21. 6. 2021 má být agenturou ERA spuštěn evropský registr vozidel, členské země se musí rozhodnout zda budou využívat centrální registr ERA nebo půjdou cestou svého vlastního decentralizovaného registru, který musí být kompaktibilní s evropským regsitrem vozidel spravovaném agenturou ERA. Tímto rozhodnutí se k 21. 6. 2021 ruší Rozhodnutí Komise evropských společenství 2007/756/ES účinné od 9. 11. 2007.

 

Rozhodnutím Komise (EU) 2018/1614 se mění v Příloze II celý Dodatek 6. Vybírám některé změny:
Část 0 "Identifikace vozidla":
- 9. až 11. číslice se nově nazývají "Výrobní číslo" (předtím bylo "Sériové číslo").
Část 1 "Označení držitele vozidla":
- pojem "provozovatel vozidla" se mění na "držitel vozidla".
Část 4 "Kódování zemí":
- Bosna a Hercegovina ... přestává se používat kód 49 (zůstává neobsazen) a namísto něj se použijí dva kódy 50 a 44;
- Makedonie ... nový název země Bývalá jugoslávská republika Makedonie".
Část 8 "Typy hnacích kolejových vozidel":
- pojem "motorová" se mění na "dieselová".

3. 10. Nařízení Evropské komise (EU) 2019/773 (účinné od 16. 6. 2019)

Dne 27. 5. 2019 bylo vydáno "Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému ‚provoz a řízení dopravy‘ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/727/EU" číslo (EU) 2019/773. Po 2 letech od účinnosti tohoto nařízení dojde k zrušení Rozhodnutí 2012/727/EU účinného od 1. 1. 2014. Označování vozidel je obsaženo v příloze nařízení (EU) 2019/773 v Dodatku H, kterým se nahradí Dodatek H ve znění nařízení (EU) 2015/995. Lze ale konstatovat, že oproti předchozímu vydání se textace ve vztahu k označování vozů prakticky neliší.

 

 

 

 

Tolik evropská legislativa. Pokud tedy potřebujeme najít rozklíčování významu označení vozu, pak přejdeme:

 

a) pro obecné zásady označování vozu do Nařízení Evropské komise EU 2015/995 (stránka L 165/62 až L 165/64), od 16. 6. 2021 to bude znění dle Nařízení Evropské komise (EU) 2019/773 (stránka L 139 I/80 a L 139 I/81);

 

b) pro číselné označení vozu kromě 5. až 8. číslice do Rozhodnutí Evropské komise (EU) 2018/1614 (stránka L 268/84 až L 268/91);

 

c) pro písmenné označení vozu a číselné označení vozu 5. až 8. číslice na stránky ERA, což je zkratka Evropské železniční agentury (European Railway Agency), která je jednou z agentur EU. Vznikla na základě rozhodnutí v dubnu 2004, plný provoz zahájila v roce 2006. Sídlo má ve Francii a úkolem ERA je vytvoření konkurenceschopné železnice v Evropě. Potřebné údaje se dalo na jejich webových stránkách před nějakou dobou najít celkem jednoduše, jenže přímý odkaz na soubory ve formátu pdf je minulostí. Jediné co se mně podařilo zkraje roku 2020 na stránkách ERA dohledat, jsou údaje ve formátu htm. Na stránce https://www.era.europa.eu/content/evr-specifications-implementation-interfaces_en by se měly nacházet údaje Dodatku 6 - částí 9 až 13, na které se odkazuje odkaz b) na stránce L 268/90 a L 268/91:

Je ale otázka, jak moc jsou údaje "čerstvé". Soubory jsou dle svých vlastností z roku 2016 a od verzí v pdf z roku 2014 se liší. Jenže - ve prospěch verze, jež byla součástí Rozhodnutí 2006/920/ES z roku 2006. Proto jsem níže u 5. až 8. číslice ponechal údaje z důvěryhodnější verze z roku 2014.

 

 

 

ozn-pu05

4. Legislativa - PN 28 0080

Provedení a umístění vnějšího označení na hnacích vozidlech a osobních vozech stanovuje norma PN 28 0080 "Kolejová vozidla železniční - Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy". Norma byla schválena 28. 3. 2013 a je účinná od 1. 4. 2013. Nahradila normu TNŽ 28 0080 učinnou od 1. 8. 2007.

 

S účinností od 1. 12. 2015 byla vydána změna č. 1. V níže uvedeném výtahu z této normy nastaly tyto změny:

 

S účinností od 1. 10. 2018 byla vydána změna č. 2, bez vlivu na níže uvedený výtah.

 

 

 

Vozidla jsou pro potřeby této normy rozdělena do kategorií I až VIII. Tažená vozidla se nachází v kategoriích:

4. 1. Národní část evropského označení vozidel ucelených dopravních jednotek ... vložené vozy dle kat. VI (např. řada 060) a řídicí hlavové vozy dle kat. VII (např. řada 971)

Umísťuje se na bok vozidla (výška písma 140 mm) a u řídicích hlavových vozů též na čelo vozidla (výška písma 140 nebo 100 mm, případně minimálně 80 mm):

 

a) označení na boku:

 

 

b) označení na čele:

 

 

 

4. 2. Zkrácené označení na čele samostatných řídicích vozů ... řídicí vozy dle kat. VIII (např. řada ABfbrdtn795)

Na boku vozidla je mezinárodní označení. Na čele vozu se pro rychlou identifikaci vozidla používá zkrácené označení (výška písma 100 mm, případně 80 mm):

 

 

 

4. 3. Označení vozidel ucelených dopravních jednotek podle TSI OPE evropským číslem vozidla (EVN) podle Rozhodnutí o registru včetně označení provozovatele ... vložené (např. řada 084) a řídicí vozy dle kat. VI–VII (např. řada 914)

Umísťuje se na bok vozidla (výška písma 100–140 mm, případně 80 mm):

 

a) příklad evropského označení:

 

 

b) příklad evropského označení, národní část je provedena kontrastnějším odstínem:

 

 

 

4. 4. Označení osobních vozů podle TSI OPE a evropským číslem vozidla (EVN) a písmenným označením podle Rozhodnutí o registru včetně označení provozovatele... dle kat. VIII

Umísťuje se na podélník, resp. bočnici vozu (výška písma 100 mm, výška doplňkového čísla 40 mm):

 

a) příklad označení vozu provozovaném v režimu RIC:

 

 

b) příklad označení vozu neprovozovaném v režimu RIC:

 

 

 

 

 

Poznámka 2: dovoluji si připojit několik soukromých postřehů.

 

a) norma platná od 1. 6. 2000 do 31. 7. 2007 u osobních vozů rozlišovala označení osobního vozu provozovaného v režimu RIC a neprovozovaného v režimu RIC. Rozdíl byl prakticky jen v uvedení zkratky ČD u vozu provozovaného v režimu RIC. V průběhu platnosti této normy - od 1. 1. 2001 - se začala používat za písmenným označením řady vozu doplňková čísla, ale jejich umístění norma neznala. Lze ale předpokládat, že při zavedení doplňkového čísla byl vydán dokument s pokynem určujícím velikost písma a umístění, existence takového dokumentu mi však není známa. Existence doplňkových čísel se v TNŽ 28 0080 objevila až ve znění účinném od 1. 8. 2007.

 

b) norma platná od 1. 8. 2007 uváděla možnost zápisu označení vozu na podélník vozu; do této doby norma znala umístění jen na bočnici vozu. Prvními vozy s označením vozu na podélníku se staly vozy řad Ampz143, Bmz241 a WLABmz.

 

c) u přípojných, vložených a řídicích vozů norma platná od 1. 8. 2007 neznala tvar, kdy se před číselné označení vozu umísťuje kód země, ve které je vůz registrován a provozovatel vozu, tedy tvar určený TSI. Způsob jak tyto údaje přesto na vozy doplnit je podrobně popsán v článku uveřejněném v týdeniku Železničář č. 22 v roce 2007 jako reakce na Rozhodnutí 2006/920/ES. K dispozici je zde.
Srovnáme-li tedy zápis označení přípojného, vloženého a řídicího vozu oproti osobnímu vozu klasické stavby, tak u přípojných, vložených a řídicích vozů chybí pomlčka mezi CZ a ČD a chybí podtržení 5. až 11. číslice.

 

d) dne 1. 4. 2013 vstoupilo v platnost nové znění normy. Již se nejedná o technickou normu železnic (TNŽ), ale o podnikovou normu (PN). Ve výše sledované oblasti, tedy vozidel kategorií VI až VIII došlo k přesunu přípojných vozů k motorovým nebo elektrickým vozům z kategorie VI do VIII, tedy pod osobní vozy. Taktéž byly z kategorie VI do kategorie VIII přesunuty i řídicí vozy, které nejsou součástí ucelených jednotek. V provedení označení vozidel norma určuje odstín písma RAL 5003 (do té doby se jednalo o barvu černou) a tato norma již nezná víceřádkový formát označení vozu, veškeré označení se uvádí v jednom řádku.

 

e) i v normě platné od 1. 4. 2013 shledávám do jisté míry volnost mezi používáním spojovníku a pomlčky (ostatně v těchto dvou znacích se chybuje v běžné korespondenci dnes a denně). Ve výše uvedených grafických příkladech je použit spojovník (-), což je znak obsažený i na klávesnici. Předepsaný formát označení vozidel (ten na této webové stránce neuvádím) však norma uvádí označení s pomlčkou, která je vůči spojovníku dvakrát tak dlouhá (–). Na klávesnici ji nenajdeme, musí se vyťukat pomocí Alt a 0150. Zpět k vozům - i v praxi se tu a tam vyskytne pomlčka místo spojovníku. Nebo se (ač už ten či onen) znak uvádí v označení vozu s mezerou od sousedním číslic či písmen, jindy je na sousední číslice či písmena "nalepen" bez téměř jakéhokoli volného místa.

 

f) font písma používaný na označení vozidel má název Swiss 721 Bold BT.

 

 

 

Poznámka 3: poněkud komplikovanější sitauce nastala u identifikace přípojných, vložených a řídicích vozů. Změny zde nastaly v letech 2007, 2009 a 2010. Podrobný popis změn vč. dobových úvah naleznete na starší verzi této stránky na odkaze umístěné na konci.

 

 

ozn-pu06

5. Písmenné a číselné označení osobních vozů

Od 1. 1. 2014 se pro 12místné číselné označení vozu používá výraz "evropské číslo vozidla" (EVN).

5. 1. Stát ve kterém je vůz registrován

 

Viz 3. a 4. číslice.

 

5. 2. Označení držitele (provozovatele) vozidla

 

Úplný přehled provozovatelů vede agentura ERA v registru na stránce https://www.era.europa.eu/registers_en#vkm.

5. 3. Číselné označení vozů - 1. a 2. číslice ... Způsobilost pro mezinárodní dopravu

 

Tažená vozidla pro cestující mají vyhrazen interval 50 až 79.

 

Kód

Provoz podle předpisů

Význam

50

vnitrostátní doprava

vozidla pro vnitrostátní provoz

51

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

neklimatizovaná vozidla s pevným rozchodem (včetně nákladních vozů pro přepravu automobilů)

52

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

53

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

nepoužije se

54

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

55

vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava na základě zvláštní dohody

historická vozidla

56

TEN a/nebo COTIF

vozidla s pevným rozchodem, která jsou už v provozu; nepoužije se pro nová vozidla

57

PPV/PPW

vozidla s pevným rozchodem

58

PPV/PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s výměnou podvozků

59

PPV/PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s nápravami s nastavitelným rozchodem

60

vnitrostátní doprava

servisní vozidla

61

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

62

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

63

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

servisní vozidla

64

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

65

vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava na základě zvláštní dohody

vozy pro převoz automobilů

66

TEN a/nebo COTIF

vozidla s nastavitelným rozchodem, která jsou už v provozu; nepoužije se pro nová vozidla

67

PPV/PPW

vozidla s pevným rozchodem

68

PPV/PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s výměnou podvozků

69

PPV/PPW

vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s nápravami s nastavitelným rozchodem

70

vnitrostátní doprava

tlakotěsná klimatizovaná vozidla

71

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

nepoužije se

72

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

nepoužije se

73

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

tlakotěsná klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

74

TEN a/nebo COTIF a/nebo PPV/PPW

nepoužije se

75

vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava na základě zvláštní dohody

ostatní vozidla

76

TEN a/nebo COTIF

nepoužije se

77

PPV/PPW

nepoužije se

78

PPV/PPW

nepoužije se

79

PPV/PPW

nepoužije se

 

Poznámky k tabulce:

 

COTIF: Vozidlo splňující ustanovení úmluvy COTIF (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě) platná v době uvedení do provozu a nesoucí podle stávajících předpisů číslice uvedené v této tabulce.

 

PPV/PPW: Vozidlo, které je v souladu s dohodou PPV/PPW nebo PGW (uvnitř států OSŽD). Dohoda PPV/PPW má název "Předpisy o používání vozů v mezinárodní železniční přepravě cestujících a zboží" [zkratku PPV v legislativě EU upravilo na tvar PPV/PPW až Rozhodnutí komise (EU) 2018/1614]. Zkratka MC na vozech znamená vyhovující stav pro předpisy PPV/PPW.

 

 

 

Pro úplnost uvádím i kódy 90 až 99 uvedené v Rozhodnutí (EU) 2018/1614:

 

Kód

Všeobecný typ vozidla

Poznámka

90

různé

 

91

elektrická lokomotiva

 

92

dieselová lokomotiva

 

93

elektrická nedělitelná jednotka (vysokorychlostní)

trakční vůz nebo vložený vůz

94

elektrická nedělitelná jednotka (s výjimkou vysokorychlostních)

trakční vůz nebo vložený vůz

95

dieselová nedělitelná jednotka

motorový vůz nebo vložený vůz

96

speciální vlečný vůz

 

97

elektrická posunovací lokomotiva

 

98

sieselová posunovací lokomotiva

 

99

speciální vozidlo

 

 

 

Poznámka ke kódům 30, 40 a 80:

 

S těmito kódy se lze setkat ještě dnes, a to s kódem 30 u dvounápravových služebních vozů určených pro nákladní vlaky (ale část těchto vozů převzaly i České dráhy, a.s., lze říci že se de facto jedná o vozy určené pro zvláštní účely) a s kódy 40 a 80 u vozů určených pro zvláštní účely (nejznámější z nich budou asi vozy historické). Poněvadž TSI se vztahují i na tuto skupinu vozů, kódy 40 a 80 postupně mizí a nahrazují se kódy 55 (v praxi se jedná o historické vozy), 60 (vozy pro zvláštní účely jen s vnitrostátním provozem), 63 (vozy pro zvláštní účely s mezinárodní způsobilostí) nebo 99 (například vozy v nehodových pomocných vlacích). Přeznačování započalo v roce 2013 a masivní přeznačení nastalo s rokem 2016. Pro úplnost uvádím význam kódů 40 a 80, nespadají však do oblasti osobních vozů. Kód 30 použitý u vozů řady Da (staré dvounápravové služební vozy) pak vznikl jinou historickou cestou.

 

Kód

Provoz podle předpisů

Význam

40

jiné vozy

s nápravami pevného nebo proměnného rozchodu

80

jiné vozy

s podvozky pevného nebo proměnného rozchodu

 

5. 4. Číselné označení vozů - 3. a 4. číslice ... Kód státu, v němž je vozidlo registrováno

 

V přehledu je zároveň uvedena i příslušná zkratka země. Přehled je platný ve znění účinném od 20. 11. 2018.

 

Číselný kód země

Abecední kód země

Země

 

Číselný kód země

Abecední kód země

Země

00

 

 

 

50

BIH

Bosna a Hercegovina

01

 

 

 

51

PL

Polsko

02

 

 

 

52

BG

Bulharsko

03

 

 

 

53

RO

Rumunsko

04

 

 

 

54

CZ

Česká republika

05

 

 

 

55

H

Maďarsko

06

 

 

 

56

SK

Slovensko

07

 

 

 

57

AZ

Ázerbájdžán

08

 

 

 

58

AM

Arménie

09

 

 

 

59

KS

Kyrgyzstán

10

FIN

Finsko

 

60

IRL

Irsko

11

 

 

 

61

ROK

Jižní Korea

12

 

 

 

62

MNE

Černá Hora

13

 

 

 

63

BLS

specifický kód g)

14

 

 

 

64

FNME

specifický kód f)

15

 

 

 

65

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

16

 

 

 

66

TJ

Tádžikistán

17

 

 

 

67

TM

Turkmenistán

18

 

 

 

68

AAE

specifický kód e)

19

 

 

 

69

 

 

20

RUS

Rusko

 

70

GB

Spojené království

21

BY

Bělorusko

 

71

E

Španělsko

22

UA

Ukrajina

 

72

SRB

Srbsko

23

MD

Moldavsko

 

73

GR

Řecko

24

LT

Litva

 

74

S

Švédsko

25

LV

Lotyšsko

 

75

TR

Turecko

26

EST

Estonsko

 

76

N

Norsko

27

KZ

Kazachstán

 

77

 

 

28

GE

Gruzie

 

78

HR

Chorvatsko

29

UZ

Uzbekistán

 

79

SLO

Slovinsko

30

PRK

Severní Korea

 

80

D

Německo

31

MGL

Mongolsko

 

81

A

Rakousko

32

VN

Vietnam

 

82

L

Lucembursko

33

RC

Čína

 

83

I

Itálie

34

 

 

 

84

NL

Nizozemsko

35

 

 

 

85

CH

Švýcarsko

36

 

 

 

86

DK

Dánsko

37

 

 

 

87

F

Francie

38

 

 

 

88

B

Belgie

39

 

 

 

89

 

 

40

CU

Kuba

 

90

ET

Egypt

41

AL

Albánie

 

91

TN

Tunisko

42

J

Japonsko

 

92

DZ

Alžírsko

43

GySEV

specifický kód d)

 

93

MA

Maroko

44

BIH

Bosna a Hercegovina

 

94

P

Portugalsko

45

 

 

 

95

IL

Izrael

46

 

 

 

96

IR

Írán

47

 

 

 

97

SYR

Sýrie

48

 

 

 

98

RL

Libanon

49

 

 

 

99

IRQ

Irák

 

Poznámky k tabulce:

 

a) Abecední kód země je v souladu se systémem abecedního kódování, který je popsán v dodatku 4 k dohodě z roku 1949 a v čl. 45 odst. 4 Dohody o silniční dopravě z roku 1968.

 

b) Informace týkající se třetích zemí jsou v přehledu uvedeny pouze pro informaci.

 

c) Přehled kódů v Rozhodnutí 2012/757/EU obsahuje navíc země bez číselného kódu, pouze s abecedním kódem země. Jedná se o Kypr (CY), Lichtenštejnsko (FL), Maltu (M) a Monako (MC).

 

Specifické kódy (novým vozidlům se už mají přidělovat standardní kódy zemí):

 

d) GySEV/ROeEE pro společnost Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn u vozidel povolených před rokem 2007.

 

e) Ahaus Alstätter Eisenbahn.

 

f) Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn u vozidel povolených před rokem 2007.

 

5. 5. Číselné označení vozů - 5. a 6. číslice ... Technické vlastnosti

 

5. číslice určuje typ vozu (vůz se sedadly, jaké třídy, spací vůz atd.), 6. číslice určuje v závislosti na 5. číslici bližší charakteristiku. Šedě podbarvený řádek určuje význam 5. číslice a následují kombinace tohoto čísla se 6. číslicí.

 

Poznámka 4: význam 5. a 6. číslice vozů se vztahuje i na vozy určené pro zvláštní účely, přeznačení ze starého systému popsaného zde probíhal od roku 2013. Konkrétní použití pro řady těchto vozů v následujícím přehledu neuvádím.

 

Kód

Význam kódu

Kód použit pro vozy ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a České pošty, s.p.

0 ... vyhrazeno

00

vyhrazeno

 

01

vyhrazeno

 

02

vyhrazeno

 

03

vyhrazeno

 

04

vyhrazeno

 

05

vyhrazeno

 

06

vyhrazeno

 

07

vyhrazeno

 

08

vyhrazeno

 

09

vyhrazeno

 

1 ... vozidla se sedadly 1. třídy

10

10 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Apee139, Ampz143, Ampz146, Ampz894

11

11 a více oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

12

vyhrazeno

 

13

vyhrazeno

 

14

2 nebo 3 nápravy

 

15

vyhrazeno

 

16

dvoupodlažní osobní vozy

 

17

7 a méně oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

18

8 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

19

9 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Amz138, Aee140, Aee145, A149, A150, Aee152

2 ... vozidla se sedadly 2. třídy

20

10 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bdmz223, Bmz224, Bhmpz228, Bdpee231, Bdmpee233, Bpee237, Bee238, Bee243, B249, B256, Bdt262, Bdmtee263, Bd264, Bdmtee265, Bdmtee266, Bdmtee267, Bdmtee268, Bee272, Bee273, Bdtee276, Bdtee286, Bdtee287, Bdt754, Bdtn757, Bmx765, Bmpz893

21

11 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bmz226, Bmz232, Bmz234, Bmz235, Bmz241, Bmz245, Bdt279, Bdt280, Bt283, Btee285, Bt288, Btee289, Btn752, Bdtn756, Bmpz891, Bmpz895, Bdmpz896

22

12 a více oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Bdmpee253, Bdmtee275, Bdmtee281

23

3 nápravy

 

24

2 nápravy

Btax780, Btax781, Bdtax785

25

dvoupodlažní osobní vozy - pouze pro OSJD

 

26

dvoupodlažní osobní vozy

Bmto292, Bdmteeo294, Bdmteeo296, Bdmteeo297, Bdmteeo298

27

vyhrazeno

 

28

8 a méně oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

Btu590, Btx763

29

9 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

B209, Bdmpz227, Bmz229, B251, Bd264, Bc663, Btn753

3 ... vozidla se sedadly 1. nebo 1./2. třídy

30

10 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

ABmz346, ABpee347

31

11 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

32

12 a více oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

33

vyhrazeno

 

34

2 nebo 3 nápravy

 

35

vyhrazeno

 

36

dvoupodlažní osobní vozy

 

37

vyhrazeno

 

38

8 a méně oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

 

39

9 oddílů s postranní chodbičkou nebo ekvivalentní salonní prostor se středovou uličkou

AB349, AB350

4 ... lehátkové vozy 1. nebo 1./2. třídy

40

10 oddílů 1./2. třídy

 

41

vyhrazeno

 

42

vyhrazeno

 

43

vyhrazeno

 

44

9 a méně oddílů 1./2. třídy

 

45

vyhrazeno

 

46

vyhrazeno

 

47

vyhrazeno

 

48

vyhrazeno

 

49

9 a méně oddílů 1. třídy

 

5 ... lehátkové vozy 2. třídy

50

10 oddílů

 

51

11 oddílů

 

52

12 a více oddílů

 

53

vyhrazeno

 

54

vyhrazeno

 

55

vyhrazeno

 

56

vyhrazeno

 

57

vyhrazeno

 

58

vyhrazeno

 

59

9 a méně oddílů

Bc663, Bcee663, Bc833, Bcmz834, Bcee841

6 ... vyhrazeno

60

vyhrazeno

 

61

vyhrazeno

 

62

vyhrazeno

 

63

vyhrazeno

 

64

vyhrazeno

 

65

vyhrazeno

 

66

vyhrazeno

 

67

vyhrazeno

 

68

vyhrazeno

 

69

vyhrazeno

 

7 ... lůžkové vozy

70

10 oddílů

WLAB822, WLABmee823

71

11 oddílů

 

72

12 oddílů

WLABmz826

73

méně než 10 oddílů 2. třídy

 

74

méně než 10 oddílů 1. třídy

 

75

více než 12 oddílů

 

76

méně než 10 oddílů

 

77

vyhrazeno

 

78

vyhrazeno

 

79

vyhrazeno

 

8 ... vozidla speciální konstrukce a kryté nákladní vozy

80

řídicí vůz (pozn.: orig. Driving trailer) se sedadly, všechny třídy, se zavazadlovým oddílem nebo bez něj, s kabinou strojvedoucího pro opačný směr jízdy

Bfhpvee295, ABfhpvee395, Bftn791, Bfbrdtn794, ABfbrdtn795, Afmpz890

81

vozidla se sedadly 1. nebo 1./2. třídy se zavazadlovým nebo poštovním oddílem

 

82

vozidla se sedadly 2. třídy se zavazadlovým nebo poštovním oddílem

BDbmsee447, BDs449, BDs450, BDsee454

83

vyhrazeno

 

84

vozidla se sedadly, všechny třídy se speciálně vybavenými prostory, např. prostor pro děti určený k hraní

Bbdgmee236, Bvt453, Bdtx766, Bbmpz897

85

osobní vozy se sedadly a lehátkové vozy, všechny třídy, s barem nebo bufetem

ARmpee829, ARmpee832, ARbmpz892

86

dvoupodlažní osobní vůz se sedadly, všechny třídy, se zavazadlovým oddílem nebo bez něj, s kabinou strojvedoucího pro opačný směr jízdy

ABfbdmteeo396, SR 004 ČD Cargo

87

jídelní vozy nebo osobní vozy s barem nebo bufetem, se zavazadlovým oddílem

 

88

jídelní vozy

WRmee814, WRmz815, WRmz817

89

ostatní speciální osobní vozy (konferenční, disko, bar, kino, video, ambulanční osobní vozy)

Salon800, Salon803, SR809, SR850

9 ... vozidla speciální konstrukce a kryté nákladní vozy

90

poštovní vozy

Postw

91

zavazadlové vozy s poštovním oddílem

 

92

zavazadlové vozy

 

93

zavazadlové vozy a dvounápravová nebo třínápravová vozidla 2. třídy se sedadly, se zavazadlovým nebo poštovním oddílem

BDtax782, BDtax783

94

zavazadlové vozy s postranní chodbičkou, s nebo bez oddílu pod celní pečetí

 

95

dvou nebo třínápravové zavazadlové vozy s poštovním oddílem

Ds952

96

ostatní vozy

 

97

dvounápravové nebo třínápravové vozy pro převoz automobilů

 

98

vozy pro převoz automobilů

DDm915

99

servisní vozidla

 

 

Poznámky k tabulce:

 

Části oddílu nejsou brány v úvahu. Odpovídající místo (pozn.: asi nepřesný překlad "The equivalent accommodation in open saloon cars...") v otevřených salonních vozech se středovou uličkou se získá vydělením počtu sedadel k dispozici 6, 8 nebo 10 v závislosti na konstrukci vozidla.

 

Výraz "salonní vůz" uvedený v tabulce je potřeba chápat ve významu "velkoprostorový vůz".

 

Uvedený přehled je převzat z materiálu ERA "NVR Decision 2007/756/EC, Appendix 6, Part 10" ze dne 18. 3. 2014.

 

5. 6. Číselné označení vozů - 7. a 8. číslice ... Technické vlastnosti

 

7. číslice určuje maximální rychlost vozu, 8. číslice určuje v závislosti na 7. číslici možnosti dodávky energie. Šedě podbarvený řádek určuje význam 7. číslice a následují kombinace tohoto čísla s 8. číslicí.

 

Poznámka 5: význam 7. a 8. číslice vozů se vztahuje i na vozy určené pro zvláštní účely, přeznačení ze starého systému popsaného zde probíhá od roku 2013 s předpokladem dokončení v roce 2016.Konkrétní použití pro řady těchto vozů v následujícím přehledu neuvádím.

 

Kód

Význam kódu

Kód použit pro vozy ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a České pošty, s.p.

0, 1, 2 ... maximální rychlost do 120 km/h

00

všechna napětí *)

 

01

vyhrazeno

 

02

~3000 V / =3000 V

 

03

~1000 V *)

 

04

vyhrazeno

 

05

~1500 V

 

06

jiné napětí než 1000 V, 1500 V, 3000 V

 

07

~1500 V / =1500 V

 

08

=3000 V

Bdt279, Bdt280, Btee289

09

vyhrazeno

 

10

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

11

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

12

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

13

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

14

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

15

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

16

vyhrazeno

 

17

~1500 V / =1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bt288

18

=3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bmto292, Bdmteeo294, Bdmteeo296

19

=3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bdt262, Bt283, Btee285, Bdtee286, Bdtee287

20

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

21

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

22

~3000 V / =3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

23

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

24

~3000 V / =3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

25

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

26

~3000 V / =3000 V / ~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

27

~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

28

~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

29

samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Btu590, Btn752, Btn753, Bdt754, Bdtn756, Bdtn757, Btx763, Bmx765, Bdtx766, Btax780, Btax781, BDtax782, BDtax783, Bdtax785, Bftn791, Bfbrdtn794, ABfbrdtn795, SR 004 ČD Cargo

3, 4, 5, 6 ... maximální rychlost 121 až 140 km/h

30

všechna napětí

Bfhpvee295, ABpee347, ABfhpvee395

31

vyhrazeno

 

32

~1000 V / =3000 V

 

33

~1000 V *) [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

34

~1000 V *) [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

35

~1000 V

 

36

~1000 V / ~1500 V / =1500 V

 

37

~1500 V / =1500 V

 

38

=3000 V

Aee152, Bee272, Bee273

39

=3000 V

 

40

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

AB350, BDs449, BDs450, Salon803, WLAB822, Ds952, Postw

41

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

A149, B209, Bee243, B249, B256, Bd264, AB349, Bc663, Bcee663, Bc833

42

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

B251

43

~1000 V *) [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz] / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

44

~1500 V / =1500 V

Bdmpee253, Bdmtee275, Bdmtee281

45

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

46

~3000 V / =3000 V

A150, Bdtee276, Bvt453, BDsee454, SR850

47

~1500 V / =1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

48

=3000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bc663

49

vyhrazeno

 

50

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

51

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Aee145

52

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

53

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

54

vyhrazeno

 

55

~1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

56

jiné napětí než 1000 V, 1500 V, 3000 V

 

57

~1500 V / =1500 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

58

vyhrazeno

 

59

vyhrazeno

 

60

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

61

vyhrazeno

 

62

~3000 V / =3000 V

 

63

vyhrazeno

 

64

~3000 V / =3000 V

 

65

vyhrazeno

 

66

pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

67

vyhrazeno

 

68

vyhrazeno

 

69

samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

7, 8 ... maximální rychlost 141 až 160 km/h

70

všechna napětí *)

Apee139, Aee140, Bmz234, Bpee237, Bee238, BDbmsee447, Bcmz834, DDm915

71

všechna napětí

Bdpee231, Bdmpee233, Bbdgmee236, WLABmee823, ARmpee829, ARmpee832, Bcmz834

72

pouze vozidla pro vnitrostátní povoz: ~1500 V / =3000 V
pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz: všechna napětí

Bdmteeo297, Bdmteeo298, ABfbdmteeo396, Bcee841

73

~1000 V *)

 

74

~1500 V / =1500 V

 

75

~1000 V

 

76

~1500 V

 

77

~1500 V / =1500 V

 

78

=3000 V

Postw

79

=3000 V

 

80

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

Bc663, Salon800, SR809

81

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

WRmee814

82

~3000 V / =3000 V

Bdmtee263, Bdmtee265, Bdmtee266, Bdmtee267, Bdmtee268

83

vyhrazeno

 

84

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

85

~1000 V / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

86

~3000 V / =3000 V

 

87

jiné napětí než 1000 V, 1500 V, 3000 V

 

88

všechna napětí *) / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

89

pouze vozidla pro vnitrostátní povoz: samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice
pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz: vozidla s elektrickým napájením vlakovou sběrnicí pro všechna napětí, která však vyžadují generátorový vůz pro napájení klimatizace

 

9 ... maximální rychlost nad 160 km/h

90

všechna napětí *) [pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz]

ABmz346, WRmz817

91

všechna napětí

Amz138, Ampz143, Ampz146, Bdmz223, Bmz224, Bmz226, Bdmpz227, Bhmpz228, Bmz229, Bmz232, Bmz235, Bmz241, Bmz245, WRmz815, WLABmz826, Afmpz890, Bmpz891, ARbmpz892, Bmpz893, Ampz894, Bmpz895, Bdmpz896, Bbmpz897

92

všechna napětí / pára [pouze vozidla pro vnitrostátní provoz]

 

93

~1000 V / ~1500 V

 

94

~1000 V

 

95

~1000 V

 

96

vyhrazeno

 

97

~1500 V / =1500 V

 

98

=3000 V

 

99

samostatné vytápění, bez elektrického napájení prostřednictvím vlakové sběrnice /
pouze pro vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz: vozidla s elektrickým napájením vlakovou sběrnicí pro všechna napětí, která však vyžadují generátorový vůz pro napájení klimatizace

 

 

Poznámky k tabulce:

 

Všechna napětí ... ~1000 V 51 až 15 Hz / ~1500 V 50 Hz / =1500 V / =3000 V; může též zahrnovat ~3000 V 50 Hz

 

*) ... pro některá vozidla s ~1000 V je povolen jeden kmitočet 16 2/3 anebo 50 Hz

 

Pára ... pouze parní vytápění. Jestliže jsou napsána napětí, kód je k dispozici pro vozidla bez parního vytápění

 

 

 

Poznámka 6: topná soustava ~3000 V 50 Hz se vyskytuje například na vozech ČD nebo ZSSK. Předpis ČD V 62 v čl. 395 tuto topnou soustavu povoluje ve vnitrostátním provozu za podmínky, že je vyloučena možnost zařazení vozu jiného provozovatele než ČD nebo ZSSK do vlaku.

 

5. 7. Číselné označení vozů - 9. až 11. číslice ... Pořadové číslo

 

V nadpisu této kapitoly se držím termínu "Pořadové číslo" dle PN 28 0080 místo výrazu "Sériové číslo" použitého v Rozhodnutí 2012/757/EU, později nahrazeném výrazem "Výrobní číslo" dle Rozhodnutí (EU) 2018/1614..

 

Pořadové číslo může nabýt hodnoty 000 až 999, což je oproti stavu platném do 31. 12. 2013 změna, neboť tehdy byl uveden interval 001 až 999.

 

5. 8. Číselné označení vozů - 12. číslice ... Kontrolní číslice

 

Kontrolní číslice se vypočítává z předchozích 11 číslic. Výpočet se provede tak, že 1., 3., 5., 7., 9. a 11. číslice se vynásobí dvěma, 2., 4., 6., 8. a 10. číslice se vynásobí jednou. Výsledky se sečtou, přičemž pokud vyjde dvouciferné číslo (např. 2 x 6 = 12) započítává se součet číslic (tedy ne 12, ale 1 + 2 =3). Vyjde určité číslo a doplněk do nejbližší celé desítky je hledaná kontrolní číslice. Matematici by zajisté uvedený postup popsali správněji, nicméně pro pochopení by můj matematicko-laický výklad mohl postačit ;-)

 

Příklad: stanovení kontrolní číslice pro vůz 61 54 20-70 520

 

ozn-vyp-kc

 

Doplněk do nejbližší desítky, tedy do 30, činí 9. Hledaná kontrolní číslice je tedy 9.

 

5. 9. Písmenné označení vozů - velká písmena

 

Pro srovnání uvádím jak znění dle platné TSI, tak i znění podle Úmluvy RIC z roku 2001.

 

Písmeno

TSI - Rozhodnutí 2012/757/EU
Sériová písmena s mezinárodním významem

Úmluva RIC - 1. 1. 2001
Písmena označující řady vozů

A

osobní vůz 1. třídy se sedadly

sedačkový vůz 1. třídy

B

osobní vůz 2. třídy se sedadly

sedačkový vůz 2. třídy

AB

osobní vůz 1./2. třídy se sedadly

sedačkový vůz 1./2. třídy

WL

spací vůz se sériovým písmenem A, B nebo AB v závislosti na typu nabízeného ubytování; sériová písmena pro spací vůz se "speciálními" oddíly jsou doplněna indexovým písmenem "S"

lůžkový vůz, s přidáním písmene A, B nebo AB podle nabídky míst; u lůžkových vozů s oddílem "spécial" se k písmenům připojí písmeno "S"

WR

jídelní vůz

jídelní vůz

R

osobní vůz s oddílem pro jídelnu, bufet nebo bar (sériové písmeno použité jako dodatek)

*)

D

zavřený nákladní vůz **)

zavazadlový vůz

DD

otevřený, dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily

otevřený patrový zavazadlový vůz pro přepravu automobilů

Post

poštovní vůz

poštovní vůz

AS
SR
WG

osobní vůz s barem a tanečními prostory

společenský vůz

WSP

salonní vůz typu Pullman

luxusní vůz (Pullman)

Le

otevřený dvounápravový dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily

dvounápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů

Leq

otevřený dvounápravový dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily vybavený vlakovým přívodním kabelem napájení

dvounápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů s průběžným kabelem

Laeq

otevřený třínápravový dvoupodlažní nákladní vůz pro automobily vybavený vlakovým přívodním kabelem napájení

třínápravový otevřený patrový nákladní vůz pro přepravu automobilů s průběžným kabelem

Salon

neuvádí

salonní vůz

 

Poznámky k tabulce:

 

Ostatní sériová písmena mají vnitrostátní význam určený jednotlivými členskými státy.

 

*) ... jsou přípustné další kombinace písmen označujících řady vozů. Písmeno "R" slouží kromě toho k označení vozů, které mají pouze jídelní oddíl, bufet nebo bar

 

**) ... domnívám se, že jde o nepřesný překlad anglického slova "van", u kterého slovník uvádí "(zavřený) nákladní vůz"; v našich poměrech se bude jednat o zavazadlový vůz, který by měl mít v angličtině ekvivalent "luggage van" (tento výraz však TSI nikde neuvádí)

 

 

 

Poznámka 7: u písmen WL mně nesedí ve výkladu třetí slovo od konce, a sice slovo "indexovým". Indexové písmeno znamená písmeno malé abecedy (přehled uvádím v další kapitole), kdežto v tomto případě by písmeno "S" mělo bylo velké, tzn. "sériové".

 

5. 10. Písmenné označení vozů - malá písmena

 

U malých písmen uvádím nejen znění dle platné TSI a dle Úmluvy RIC z roku 2001, ale i znění dle služební rukověti ČD SR 52 (V), a to z důvodu souhrnného přehledu malých písmen mezinárodních, tak i písmen vnitrostátního významu.

 

Písmen0

TSI - Rozhodnutí 2012/757/EU
Indexová písmena s mezinárodním významem

Úmluva RIC - 1. 1. 2001
Rozlišovací písmena

ČD SR 52 (V) - Katalog osobních vozů
1977 - 2001 - schváleno 27. 6. 2003
Označení řady osobního vozu

a

neuvádí

neuvádí

dvounápravový vůz

b

osobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících

vůz vybavený pro tělesně postižené osoby

vůz pro tělesně postižené

c

oddíly, které lze přestavit na lehátkové uspořádání

oddíly se sedačkami, které mohou být sklopeny jako lehátka

oddíly s místy k sezení, které lze upravit k ležení

d

vozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol

vůz s prostorem pro jízdní kola

vůz s prostorem pro jízdní kola

ee

vozidlo vybavené centrálním zásobováním energií

vůz s centrálním zásobováním energií z napájecího vedení

zásobování el. energií z průběžného vedení (CZE)

f

vozidlo vybavené kabinou strojvedoucího [motorový **) vůz]

vůz se zařízením pro dálkové ovládání hnacích vozidel (řídicí vozy)

vůz se zařízením k dálkovému ovládání hnacího vozidla (řídicí vůz)

g

neuvádí

neuvádí

neuvádí *)

h

osobní vůz vybavený pro převoz zdravotně postižených cestujících

vůz vybavený pro tělesně postižené osoby

vůz pro tělesně postižené

i

neuvádí

neuvádí

vůz s přechodovými můstky bez návalků a měchů

j

neuvádí

neuvádí

nerozpojitelná jednotka

k

neuvádí

neuvádí

individuální vytápění kamny

m

vozidlo s délkou větší než 24,5 m

vůz delší než 24,5 m

vůz delší než 24,5 m

n

neuvádí

neuvádí

pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení

o

neuvádí

neuvádí

dvoupodlažní vůz (neužívá se u řad DD, MDD)

p

osobní vůz se sedadly se střední uličkou

sedačkový vůz se středovou uličkou

vůz s uličkou uprostřed

r

neuvádí

neuvádí

zvláštní výbava

s

střední ulička v uzavřených nákladních vozech ***) a osobních vozech se zavazadlovým oddílem

postranní chodba v zavazadlovém voze nebo ve voze se zavazadlovým oddílem

postranní chodba ve služebním voze nebo v osobním voze se služebním oddílem

t

osobní vůz se sedadly se střední uličkou

sedačkový vůz se středovou uličkou

vůz s uličkou uprostřed

u

neuvádí

neuvádí

úzkorozchodný vůz

v

vozidlo vybavené pro přepravu jízdních kol

vůz s prostorem pro jízdní kola

vůz s prostorem pro jízdní kola

x

neuvádí

neuvádí

vůz lehké stavby pro motorové vlaky

z

vozidlo vybavené centrálním zásobováním energií

vůz s centrálním zásobováním energií z napájecího vedení

zásobování el. energií z průběžného vedení (CZE)

 

Poznámky k tabulce:

 

K sloupci TSI ... ostatní indexová písmena mají vnitrostátní význam určený jednotlivými členskými státy.

 

K sloupci TSI ... počet oddílů je uveden ve formě indexu (například: Bc9)

 

K sloupci RIC ... je-li to nutné, udává se počet oddílů pomocí čísla (např. Bc9)

 

*) ... písmeno "g" zavedeno od 26. 5. 2000 předpisem ČD D 21 s významem "vůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku"

 

**) ... domnívám se, že jde o nepřesný překlad anglického výrazu "driving trailer"; výraz "motorový vůz" uvádí překladač google, předpokládám že je tím myšlen český ekvivalent "řídicí vůz"

 

***) ... viz poznámka o překladu slova "van" u velkých písmen písmenného označení vozu

 

 

5. 11. Písmenné označení vozů - kódové označení vozu

 

Pro rozlišení různých typů osobních vozů, jejichž parametry se dají vyjádřit stejným písmenným označení řady vozu (kombinace velkých a malých písmen), se od 1. ledna 2001 užívá tzv. kódové označení vozu, dříve označované jako doplňkové číslo [pojem doplňkové číslo je použit v TNŽ 28 0080 platné do 31. 3. 2013 a ve služební rukověti ČD SR 52 (V)].

 

Kódové označení vozu se uvádí ve tvaru abc.d (smyšlený příklad: 823.1). Trojčíslí abc znamená kód, pod kterým je řada vedena v Kartotéce osobních vozů. Více se o KOV dozvíte zde. Pozice d by měla vyjadřovat případnou konstrukční změnu u řady vozu, ale tento výklad nemám doposud uspokojivě doložen. Pozide d se vyskytovala u ČD jen krátce, a to snad jen u jediné řady vozů (AB350.1), dále se tato možnost vyznačení kódového označení vozu nevyužívá.

 

Kódové označení vozu se od jeho zavedení fyzicky přímo na vozech používalo jen v případech, kdy bylo potřeba odlišit různé řady vozů, které měly stejné písmenné označení. Od 1. 1. 2009 platí nařízení, podle kterého se musí kódové označení vozu použít na vozové skříni nebo podélníku vždy, tedy nejen u přípojných vozů přeznačovaných k tomuto datu, ale i u všech vozů klasické stavby Českých drah, a.s. Administrativně jsou vozy takto vedeny od 1. 1. 2009, fyzické dosazení kódového označení vozu bylo nařízeno provést do 30. 6. 2009.

 

 

 

ozn-pu13

 

 

Předcházející verze této stránky: zde

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky